Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2024. május 1-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Miskolci Egyetem (a továbbiakban Miskolci Egyetem) által szervezett rendezvények (a továbbiakban a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) tekintetében a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a Miskolci Egyetem és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg a Miskolci Egyetem és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF I. és IV. részének rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényekre való jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások megvásárlására, továbbá a Rendezvényeken való részvételre, valamint a Miskolci Egyetem és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

A Rendezvényekre történő jegyvásárlás, illetőleg egyéb termék vagy szolgáltatás vásárlásának feltételeit a jelen ÁSZF II. része szabályozza. A jelen ÁSZF III. része szabályozza a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, illetőleg a Miskolci Egyetem és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Amennyiben a jegyvásárló nem a Rendezvényen történő részvételre jogosító jegyet, hanem egyéb terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy ezen termékre, szolgáltatásra az ÁSZF III. része nem alkalmazandó, ugyanakkor az adott termék, szolgáltatás külön okiratba foglalt szerződéses feltételei alkalmazandók.

A Miskolci Egyetem tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendje, az Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók a www.menfestival.hu oldalon elérhetőek, valamint megtalálhatóak a Miskolci Egyetem székhelyén (3515 Miskolc, Egyetemváros), a jegyvásárlási és az információs pontokon.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A MISKOLCI EGYETEM ADATAI

A Rendezvényeket szervező cég teljes cégneve: Miskolci Egyetem
Székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros.
Adószáma: 19253055-2-05
OM azonosítója: FI87515

B. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Miskolci Egyetemi Napok: a jelen ÁSZF A. pontjában meghatározott Miskolci Egyetem rendezvénye.

2. Rendezvény/Rendezvények: a Miskolci Egyetem által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi Rendezvény, azaz a Miskolci Egyetem által adott

időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató, gasztronómiai és kultúrális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

3. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a Miskolci Egyetemtől megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a Miskolci Egyetemtől megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes A Miskolci Egyetem fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

4. Termék: a Miskolci Egyetemtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

5. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Miskolci Egyetem, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken vagy a Rendezvényekhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

6. Jegy: a Miskolci Egyetem által szervezett Rendezvényeken a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó, igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

7. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Miskolci Egyetem által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárásáig a Miskolci Egyetem tulajdonában álló igazolás, amely – a III. rész 2. pontja szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

8. Check-in: az az előzetes vagy a belépést közvetlenül megelőző folyamat, amelynek során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül hozzárendelésre.

9. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti Jegyvásárló, Látogató és a tőlük különböző más jegybirtokos személy. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

10. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a Miskolci Egyetemtől megvásárló személy.

11. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

12. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve azt is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

13. Közreműködő: a Miskolci Egyetem – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

14. Szerződéses partner: adott Rendezvényen vagy Rendezvény kapcsán a Miskolci Egyetemmel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

15. Harmadik személy: a Miskolci Egyetemen és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

16. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a Miskolci Egyetem és – amennyiben van ilyen – az egyes Rendezvények honlapján, valamint a Rendezvények helyszínén.

17. Fizetési szabályzat: a Miskolci Egyetem eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

C. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Miskolci Egyetemre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztvevőkre. A Miskolci Egyetem és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Miskolci Egyetem a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Miskolci Egyetem által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, a szervezői tapasztalatokból levont következtetések vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivál látogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva.

A Miskolci Egyetem felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok és az Általános Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Miskolci Egyetem javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

4. A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – amennyiben korábban nem volt jegybirtokos – a III. rész 2. pontjában írt Check-in megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a III. rész 2. pontjában írt Check-in folyamat megkezdésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Miskolci Egyetemmel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, tekintettel arra, hogy a Miskolci Egyetem velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

II. JEGYEK, VÁSÁRLÁS

1. Jegy

1.1. A Miskolci Egyetem a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Miskolci Egyetem általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Miskolci Egyetem a Jegyét a III. rész 2. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. Vásárlási folyamat

2.1. Vásárlás elektronikus úton

2.1.1. Az online vásárlási módokat a Miskolci Egyetem saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Miskolci Egyetem vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email

címre, amely tartalmazza azt a linket, amelyről az őt megillető Jegy(ek)et és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat letöltheti. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Miskolci Egyetem azokat a megadott email címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Miskolci Egyetem általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Miskolci Egyetem felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás, például QR-kód) tartozik. A Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függetlenül egy linket talál. A link a vásárolt jegyek számával megegyező számú igazoláshoz voucherhez vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért – ha a Miskolci Egyetem eltérő lehetőséget nem biztosít – valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Miskolci Egyetem a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás voucher ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges. A Látogató felelőssége az igazolás voucher megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. A Miskolci Egyetem kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek voucherek a III. rész 2. pontjában írt Check-in megtörténtéig bemutatóra szólnak, és csak a Check-in befejezésekor kerülnek nevesítésre, azaz adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelésére csak a Check-in során kerül sor. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Miskolci Egyetem a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Miskolci Egyetem adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek. Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz már a Check-int megelőzően meghatározott személy kerülhet rendelésre. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek lehetnek. Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Miskolci Egyetem, Közreműködője vagy Szerződéses partnere részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés. a Miskolci Egyetem felhívja a figyelmet, hogy az ilyen Szerződéses partner adott esetben saját általános szerződési feltételeket is alkalmaz, amely ugyanakkor a jelen ÁSZF hatályát nem érinti. a Miskolci Egyetem fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2. Vásárlás személyesen

2.2.1. A Jegyvásárló a Miskolci Egyetem vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat. A Miskolci Egyetem fenntartja a jogot, hogy a vásárlás során tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

2.3.1. A Jegy és a Miskolci Egyetem által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások a III. rész 2. pontjában írt Check-in megtörténtéig szabadon átruházhatók, míg a nem a Miskolci Egyetem, hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy a Miskolci Egyetem ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz, voucherhez. A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ennek a jogviszonynak nem részese, a Miskolci Egyetem kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

2.3.2. Amennyiben a III. rész 2. pontjában írt Check-in elvégzésére előzetesen kerül sor, úgy a kapcsolódó Jegy csak azt követően ruházható át, hogy az előzetes Check-int elvégző személy – amennyiben erre a Miskolci Egyetem lehetőséget ad – a Check-int törli, feltéve, hogy a Jegy karszalagra váltására még nem került sor.

3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

3.1. A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Miskolci Egyetem kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a Miskolci Egyetem által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

4. Szavatosság, felelősségi kérdések

4.1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Miskolci Egyetem vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Miskolci Egyetemmel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Miskolci Egyetem általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Miskolci Egyetem nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

4.2. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Miskolci Egyetem kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

4.3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Miskolci Egyetem nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Miskolci Egyetem nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Miskolci Egyetem kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető- azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

4.4. A jelen ÁSZF alapján a Miskolci Egyetem és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

III. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1. A jogviszony jellege

1.1. A Miskolci Egyetem a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult. Adott Rendezvény – összhangban

az I. rész B/2. pontjában írtakkal – programok és a Miskolci Egyetem által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Miskolci Egyetem, mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Miskolci Egyetem nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Miskolci Egyetem nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Miskolci Egyetem mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. A Látogató tudomásul veszi, hogy a VIP részek nem tartanak folyamatosan nyitva, azok pontos nyitási és zárási időpontját a Miskolci Egyetem az adott napi érdeklődéstől függően egyoldalúan jogosult meghatározni, így a VIP karszalagok a VIP részek tényleges nyitvatartásától függően jogosítanak belépésre és bent tartózkodásra, azaz érvényességi idejük az adott napra szóló Jegy érvényességi idejétől eltérhet.

2. Check-in, karszalag

2.1. A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A karszalagot a Miskolci Egyetem azon személy részére adja ki az adott Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően, aki az adott Jegy tekintetében a Check-in folyamatot ekkor vagy a Rendezvényt megelőzően sikeresen elvégezte. A Check-in folyamat során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül rendelésre, és a Miskolci Egyetem a karszalagot csak ezen személy részére adhatja ki. A Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőző Check-in során a Miskolci Egyetem a Jegyet a beléptetési folyamat alkalmával rendeli meghatározott természetes személyhez. Ennek keretében a Miskolci Egyetem a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Ha a jegyvásárlónál a helyszínen a checkin folyamat során nincsen nála fizikailag a fényképes igazolványa, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínen webkamera segítségével fotó készüljön róla, és az manuálisan vegyék fel a szükséges személyes adatait. Az előzetes Check-in során – ha az nem a belépést közvetlenül megelőző Check-innel azonos módon történik – a jegybirtokos a Miskolci Egyetem által erre a célra rendszeresített felületen rendeli a Jegyet meghatározott természetes személyhez, és a Miskolci Egyetem által kért személyes adatokat ő maga adja meg, a Miskolci Egyetem pedig rögzíti, tárolja és kezeli azokat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

2.2. Amennyiben az előzetes Check-in céljára a Miskolci Egyetem által rendszeresített felület rendelkezésre áll, a Miskolci Egyetem az érintett Jegyvásárlókat külön emailben tájékoztatja, ezen felül a lehetőség megnyílásakor tájékoztatást tesz közzé a honlapján. A Check-in elvégzésére az a személy jogosult, aki az adott Jegyhez kapcsolódó igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja a Rendezvényre való

belépést közvetlenül megelőzően, vagy előzetes Check-in esetén azt először felhasználja. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy a jelen pont előző részében írt Check-in folyamatnak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Miskolci Egyetem jogosult a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni, és megtagadni a Jegy karszalagra való átváltását és a belépést a Rendezvényre. a Miskolci Egyetem felhívja a figyelmet, hogy a Jegy karszalagra való átváltása során a Jegy bemutatását bármikor kérheti, ezért előzetes Check-in esetén is változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. Amennyiben a jegybirtokos a Check-int előzetesen végezte el, úgy a Jegy karszalagra való átváltásakor vagy amennyiben már karszalaggal rendelkezik, a Rendezvényre történő első belépéskor köteles személyazonosságát az előzetes Check-in során használt személyazonosító okmányának bemutatásával igazolni. Amennyiben az online vásárolt Jegy tekintetében a jegybirtokos az előzetes Check-int nem végzi el, úgy a Miskolci Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy az érintett Jeggyel a Check-in folyamat elvégzésére csak az erre kijelölt jegybeváltási pontokon legyen lehetősége, amely esetben a beléptetés hosszabb időt vehet igénybe.

2.3. Amennyiben a Check-in folyamatot meghatározott rendezvények esetében kötelezően előíró, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a fentiektől eltérően szabályozza, úgy a hivatkozott törvény rendelkezései az irányadók. a Miskolci Egyetem azon Rendezvényei esetében, amelyek nem esnek a hivatkozott törvény hatálya alá, jogosult saját belátása szerint, indokolás nélkül átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen pontban írt eljárások alkalmazását. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan Checkin vagy belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Miskolci Egyetem nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Miskolci Egyetem az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal. A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Miskolci Egyetem kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.

2.4. Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Miskolci Egyetem által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Miskolci Egyetem és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott,

megbontott plombájú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Miskolci Egyetem nem pótolja vagy cseréli. A Miskolci Egyetem fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze.

2.5. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Miskolci Egyetemmel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

3. Belépés

3.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

3.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. a Miskolci Egyetemnek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

3.3. A Miskolci Egyetem a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban és olyan mennyiségben vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A Miskolci Egyetem felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére és betartására.

3.4. A Rendezvények területére a Miskolci Egyetem által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényeken. A Rendezvények megközelítéséhez a Miskolci Egyetem a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

3.5. 14 éves kor alatt csak szülői kísérettel látogathatóak a Rendezvények. 14 és 16 éves kor között a honlapról letölthető Szülői Nyilatkozat birtokában lehet a Rendezvényeken részt venni. 16 éves kortól kísérő nélkül látogathatóak a Rendezvények. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatainak felelős ellátását.

3.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. a Miskolci Egyetem felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére és betartására.

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

4.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, vagy saját életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Miskolci Egyetem felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Rendezvények tömegrendezvénynek minősülnek, amelyek maximális kapacitással (teltház) is működhetnek, így – amellett, hogy a Miskolci Egyetem mindenben eleget tesz a műszaki, biztonsági, hatósági előírásoknak – a Rendezvényeket mindenki csak saját pszichikai, egészségügyi állapotának figyelem bevételével, saját felelősségére látogathatja. A Miskolci Egyetem kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Látogatók az előzőekben írtakat nem tartják be vagy veszik figyelembe, illetve a magatartási szabályokat egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bűncselekményt követnek el. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Miskolci Egyetem felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendezvények jellemzően szabadtéren, állandó szilárd burkolattal nem rendelkező területen zajlanak, ott talajegyenetlenségek, szinteltérések előfordulhatnak, ezért az ebből adódó, valamint a helyszín természeti adottságaiból eredő balesetekért a Miskolci Egyetem a felelősségét kizárja. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a Miskolci Egyetemtől vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.

4.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Miskolci Egyetem, valamint a Miskolci Egyetemtól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Miskolci Egyetem, valamint a Miskolci Egyetemtől engedélyben részesülő személyek – anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha a Miskolci Egyetem a Látogatóról más Látogató(k) által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Miskolci Egyetem a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az

előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Miskolci Egyetemmel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Miskolci Egyetem kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

4.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Miskolci Egyetem előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A Miskolci Egyetem fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

4.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Miskolci Egyetem által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

5. Elveszett tárgyak

5.1. Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A Miskolci Egyetem felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére és betartására.

6. Biztonság

6.1. A Rendezvények területén a Miskolci Egyetem megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel és az adott Rendezvényen esetlegesen eljáró hatósággal a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

7. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

7.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben

történő megfizetéséért. A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Miskolci Egyetem, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben a Miskolci Egyetem valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a Miskolci Egyetem által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési Szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot a Miskolci Egyetem legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

8. Házirendek

8.1. Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A Miskolci Egyetem felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a Miskolci Egyetem honlapján, valamint a Rendezvények helyszínén.

9. Szavatosság és felelősségi kérdések

9.1. a Miskolci Egyetem szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Miskolci Egyetem nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni. A Miskolci Egyetem kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a Miskolci Egyetem jogosult egyoldalúan módosítani (így a Miskolci Egyetem kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a Miskolci Egyetem és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Miskolci Egyetem a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

9.2. A Miskolci Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Miskolci Egyetemmel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

9.3. A Miskolci Egyetem jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Miskolci Egyetemmel szemben.

9.4. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Miskolci Egyetem kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt, valamint a Látogatók egymásnak okozott kárát is ideértve. Amennyiben a Rendezvényen a Miskolci Egyetem üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Miskolci Egyetem felelőssége kizárt.

9.5. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a Miskolci Egyetem nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért, vagy sérüléséért. A sérült, vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Miskolci Egyetemmel szemben.

9.6. A Miskolci Egyetem kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége, vagy mulasztása okozott a Miskolci Egyetem bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek.

9.7. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Miskolci Egyetemet felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Miskolci Egyetem felelősségi körébe, mivel a Miskolci Egyetem kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

9.8. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén.

IV. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Azonnali hatályú felmondás, eltiltás, feljelentés

1.1. A Miskolci Egyetem a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Miskolci Egyetem érvénytelenítheti, illetve karszalagját a Miskolci Egyetem eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Miskolci Egyetem felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

1.2. A Miskolci Egyetem az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Miskolci Egyetem által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Miskolci Egyetem jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

1.3. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a Miskolci Egyetem által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a Miskolci Egyetem felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

1.4. A Miskolci Egyetem a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

2. Védjegyek és szerzői jogok

2.1. A Miskolci Egyetem weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Miskolci Egyetem, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Miskolci Egyetem, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Miskolci Egyetemet, a Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

2.3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Miskolci Egyetemmel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Miskolci Egyetem korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Miskolci Egyetem minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Miskolci Egyetem korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

3. Vis Maior

3.1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre

nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Miskolci Egyetem hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Miskolci Egyetem nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

4. Záró rendelkezések

4.1. A Miskolci Egyetem jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

4.2. A Miskolci Egyetem Magyarország államilag elismert és nyilvántartásba vett felsőoktatási intézménye, alapítvány által fenntartott, nem állami egyetem, jogi személy. A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

4.3. A jelen ÁSZF-el vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Miskolci Egyetem által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Miskolci Egyetem és a Fogyasztó kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a 2016. évi CXXX. tv. 20. §-ában meghatározott hatáskörökre tekintettel a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Miskolc, 2024. május 1.