Adatkezelési tájékoztató kép- és videófelvételek készítéséhez

A UNI-GARDEN Kft. által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál
(a továbbiakban külön-külön Rendezvény, együttesen: Rendezvények) tekintetében a jegyvásárlásra, illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a Miskolci Egyetemi Napok és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá a látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) III. 4.2. pontja szerinti, a Rocktoberfest által készített hang – és képfelvételek – ideértve különösen a videófelvételeket – (a továbbiakban: „Felvétel”) az ÁSZF hivatkozott rendelkezései szerinti elkészítése és felhasználása során az alábbiak szerint kerül sor az érintettek személyes adatainak kezelésére (azokban az esetekben, ha a kép- illetve hangfelvételről az érintett felismerhető), melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk”) alapján kezelünk.

A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően a Miskolci Egyetemi Napok ezúton tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaikról.
Az adatkezelő: UNI-GARDEN Kft.
Székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Menza épület.
A céget nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
A cég cégjegyzékszáma: 05 09 035060
A cég adószáma: 27562231-2-05

(a jelen dokumentum vonatkozásában: „Miskolci Egyetemi Napok”)

A Miskolci Egyetemi Napok határozza meg a Felvételek elkészítése és felhasználása során kezelt adatok körét, valamint az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját és egyéb lényeges feltételeit. A Miskolci Egyetemi Napok tájékoztatja az érintetteket, hogy Felvételek elkészítésére a Rendezvényeken harmadik személyek (sajtó, szponzorok, egyéb, a helyszínen jelenlévő személyek) részére is adhat engedélyt, azonban ilyen esetben a Miskolci Egyetemi Napok személyes adatot nem kezel, és önálló adatkezelőnek az ilyen harmadik személy minősül, aki az érintettek személyes adatait saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli. A Felvételek az ÁSZF III. 4.2. pontjában foglalt vállalásra tekintettel készíthetők el és használhatóak fel.

 • 2019. július 30-tól a személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”) kötelezően előírja az Uni Garden Kft- (a továbbiakban: „Adatkezelő”) részére, hogy a tömegrendezvényre – így a Miskolci Egyetemi Napok (a továbbiakban: „Fesztivál”, vagy „MEN”) is – belépésre jogosító jegy ellenében* belépni szándékozó természetes személy (a továbbiakban: „Látogató”) alább meghatározott személyes adatait rögzítse

Az adatrögzítésre sor kerülhet

 • -egy előzetes rögzítés keretében (a MEN által előre közölt helyszíneken és webes felületen, vagy form-on) 2023. május 18. 10 óráig
 • –  és a Fesztivál helyszínén, annak ideje alatt is (a továbbiakban: „helyszíni rögzítés / check- in”).A személyes adatok megadása kötelező, a folyamat rövid időt vesz igénybe, azonban ennek hiányában a Látogató nem jogosult a Fesztiválra történő belépésre.
 • Ha a jegy vásárlónál a helyszínen a checkin folyamat során nincsen nála fizikailag a fényképes igazolványa, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a helyszínen webkamera segítségével fotó készüljön róla, és az manuálisan vegyék fel a szükséges személyes adatait.
 • Az előzetes rögzítés, valamint a helyszíni check-in során a Látogató tehát szükségszerűen személyes adatokat ad meg, amelyeket a Fesztivál 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és az Szvtv. rendelkezési alapján kezeli.

Személyazonosításra alkalmas, arcképmását tartalmazó okmányát (amely tartalmazza az Szvtv. 72/C.§ (2) bekezdése szerinti személyes adatokat**) az Adatkezelő beszkenneli, az alapján pusztán a jogszabályban előírt adatokat rögzíti!

A kezelt személyes adatok köre**: 

 • Látogató családi és utóneve
 • állampolgársága, irányítószáma
 • Születési ideje
 • Személyazonosításra alkalmas igazolvány száma
 • Diákigazolvány száma
 • Középfokú oktatási intézmény megnevezése, osztály jele

(Szvtv. 72/C.§ (2) bekezdése szerint)

Az adatkezelés célja:

A tömegrendezvényre Fesztiválra) belépő személyek személyi biztosítása, (a természetes biztonságának a bűncselekmények – kiemelten terrorcselekmények – hatékony megelőzésének, illetve felderítésének elősegítése, így különösen a tömegrendezvényen elkövetett bűncselekmények bizonyítása, körözött személyek azonosítása és elfogása. (Szvtv. 72/C.§ (1) bekezdésében rögzített cél szerint)

Az adatkezelés időtartama: 

Előzetes rögzítés esetén:

 1. az így felvett adatokat a Fesztivál helyszínén, a Fesztiválra való belépést megelőzően – az okmány bemutatásával – össze kell vetni a Látogató okmányának adataival. Ha az előzetes rögzítés során megadott adatok nem egyeznek meg a Látogató adataival, akkor a rögzítés manuálisan korrigálásra kerül. Az így rögzített adatokat , az Adatkezelő  a Fesztivál befejezését követően haladéktalanul törli.
 2. ha a Látogató az előzetes rögzítés ellenére a Fesztivál kezdetének időpontjától a Fesztivál befejezésének időpontjáig a Fesztiválra nem lépett be, az Adatkezelő személyes adatait a Fesztivál befejezését követően haladéktalanul törli.

(Szvtv. 72/C. § (6) bek. szerint)

Az adatkezelés jogalapja

Előzetes rögzítés esetén: 

Jogi kötelezettség teljesítése pontja alapján, melyet az Szvtv. melyet az
72/C. § (5) bekezdése ír elő bekezdése ír elő az Adatkezelőnek.

az Adatkezelőnek.

Helyszíni check-in esetén:

a Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) cikk (1) bekezdés c) pontja alapján melyet az Szvtv. 72/C. § (1) és (2)bekezdése ír elő bekezdése ír elő az Adatkezelőnek.

Jogok, jogorvoslat, panasz

A Látogató a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, és megilleti az adatkezelés korlátozásához való jog. A törléshez való jog (kérelemre) nem gyakorolható, azonban a személyes adatokat az Adatkezelő a kötelező adatkezelési időtartam leteltével törli.

Automatizált adatkezelést, profilalkotást az Adatkezelő nem végez.

Amennyiben a Látogató szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban hozzánk a fenti elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen: info@menfestival.hu Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.